Telefoonnummer

06-12589975

Email

info@voelengevoel.nl

Openingstijden

Ma-vr: 9 tot 19 uur

Algemeen

Afspraken: Voor het maken van een afspraak kunt u per telefoon of via email contact opnemen met de praktijk. Door maken van een afspraak gaat u akkoord met de behandelingsovereenkomst.

Verwijzing door huisarts: Om een afspraak te maken is geen verwijzing door uw huisarts nodig. Indien u onder behandeling bent van een arts, specialist of therapeut, is het wel raadzaam om vooraf uw behandelaar te raadplegen en te overleggen of u een massagebehandeling mag ondergaan. Dit geldt ook als u mogelijk zelf daarover twijfelt. Vraag eventueel een schriftelijk advies en goedkeuring van uw arts.

Vergoeding:  De behandelingen worden, als u hiervoor aanvullend verzekerd bent, (gedeeltelijk) vergoed door ziektekostenverzekeringen.

Tarieven: Actuele tarieven staan vermeld op de website onder het kopje “Afspraken en Tarieven”.

Betalingen: Betaling dient contant of via een betaalverzoek per bank te geschieden.

Locatie:  Behandelingen worden uitgevoerd in de massagepraktijk die gevestigd is: Binnenvaart 18, Beuningen. Indien een behandeling op verzoek van de cliënt op een andere locatie wordt uitgevoerd dan kunnen daar extra kosten voor in rekening gebracht worden (reistijd, kilometers, parkeergelden e.d.). Het bedrag van de extra kosten zal met de cliënt overeengekomen worden bij het maken van een behandelafspraak.

Verhindering: Annuleren van een gemaakte afspraak kan telefonisch, dit is kosteloos tot uiterlijk 24 uur van te voren.

Massages

Intakegesprek: Als u de eerste keer in de praktijk komt houden we een intakegesprek waarin we uitgebreid uw lichamelijk en geestelijk welbevinden bespreken aan de hand van een vragenlijst. Dit gesprek zal vastgelegd worden in een intake-formulier. 
Voor het intakegesprek worden geen kosten in rekening gebracht (zie website “Afspraken en Tarieven”).

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): Tijdens het intakegesprek noteer ik samen met u uw persoonlijke gegevens. Hiervoor vraag ik uw toestemming om dit te mogen doen door samen met u een behandelovereenkomst te ondertekenen.

Uw NAW gegevens gebruik ik zodat ik u kan bereiken als ik een afspraak met u wil maken. Uw lichamelijk en geestelijk welbevinden noteer ik zodat ik beroepsmatig kan teruglezen of ik bepaalde massages mag toepassen. Het dossier wordt tot 20 jaar na uw laatste consult door mij bewaard. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Ook mag u mij altijd vragen om uw gegevens in te zien die ik heb genoteerd. Als u mij verzoekt om uw gegevens te verwijderen zal ik dit per omgaande doen.

Massages: Alle massage-behandelingen zijn inclusief een kort voor- en nagesprek. Afhankelijk van het voorgesprek maken we samen een keus uit één van de aangeboden voetreflexbehandeling of lichaamsmassages. In het nagesprek bespreken we hoe u de behandeling achteraf ervaren heeft. Als er aanwijzing is dat een behandeling niet wenselijk is op medische gronden (contra-indicatie) dan kan door mij besloten worden de behandeling niet uit te voeren. Tijdens de behandeling wordt u toegedekt met handdoeken en is de massageruimte op een aangename temperatuur gebracht. Bij de massage is er huid-op-huid-contact. Indien u beslist uw onderkleding aan te houden, houdt u er dan rekening mee dat er met massageolie gewerkt wordt.  

Producten: De oliën die gebruikt worden zijn van hoogwaardige kwaliteit.

Gedrag

Hygiëne:  Mijn behandelruimte, alle materialen zoals handdoeken, lakens en bedrijfskleding zijn schoon. De gebruikte massageoliën zijn van een goede kwaliteit en zuiver (zonder toevoegingen). Hygiëne vind ik belangrijk, dus ik vraag u om voor de behandeling daar ook persoonlijk aandacht aan te besteden. 

Mobiele telefoon: Tijdens de behandeling werk ik graag met de mobiele telefoon op de “stilte”-stand. Zo blijft de behandeling voor u en mij ontspannen.

Aansprakelijkheid

Het intakegesprek en de voor- en nagesprekken bij alle massages zijn er op gericht om contra-indicaties inzichtelijk te maken. Ik ga ervanuit dat u hieraan volledig meewerkt en dat u alle informatie verstrekt die noodzakelijk is om een juiste keuze te kunnen maken.

Alle behandelingen worden op holistische wijze uitgevoerd en zijn gericht op ontspanning. De massages worden niet met een medisch doel of op medische indicatie uitgevoerd. Indien u medische klachten heeft, dient u uw arts, specialist of therapeut te raadplegen, en met hem/haar te overleggen of u een massagebehandeling mag ondergaan. 

Vertrouwelijkheid

Alle door mij vastgelegde persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Deze worden niet aan derden verstrekt, tenzij daarvoor door de cliënt uitdrukkelijk en schriftelijk om verzocht wordt. Details zijn vastgelegd in mijn privacyverklaring.

WGBO (de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst)
De WBGO gaat over de rechten en plichten van zowel de zorgverlener als die van de cliënt. Deze wet gaat daarmee over hele praktische zaken zoals bv welke informatie over en weer gegeven dient te worden, de bewaartijd voor de dossiers en de geheimhoudingsplicht.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Bij vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling gebruik ik het meldcode stappenplan. Aan de hand van 5 stappen bepaal ik als professional of ik melding moet doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp ingezet kan worden.

STAP 1: Breng signalen in kaart: Ik breng signalen in kaart die mijn zorg bevestigen of ontkrachten. Leg signalen en vervolgstappen objectief en feitelijk vast in het dossier. Indien nodig voer ik de kindchech uit.

STAP 2: Overleg met een deskundige collega of Veilig Thuis: Ik overleg met een deskundige collega om signalen te duiden of ik raadpleeg zo nodig Veilig Thuis of een forensisch arts. Bij geweld, huwelijksdwang of vrouwenbesnijdenis neem ik direct contact op met Veilig Thuis.

STAP 3: Praat met ouders of verzorgers: Ik bespreek mijn zorgen zo snel mogelijk met de ouders/verzorgers van het kind. Alleen als jouw veiligheid of die van het kind in gevaar kan komen door een gesprek kan hiervan worden afgezien.

STAP 4: Weeg het geweld: Ik maak een inschatting van de aard en de ernst van de situatie op basis van signalen, het overleg met een collega en het oudergesprek. Ik vraag bij twijfel advies aan Veilig Thuis. Bij een reële kans op schade: melden.

STAP 5: Beslis: Is melden nodig? Is hulpverlening nodig?: Als je het kind voldoende kunt beschermen, bied of organiseer je de noodzakelijke hulp. Als de situatie acuut of structureel onveilig is, doe je een melding bij Veilig Thuis en beslis je samen welke hulp je zelf kunt organiseren.

Klachten

Wat te doen als je een klacht hebt.

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging VBAG en werk volgens de door hun vastgestelde klachtenregeling. De VBAG hanteert de volgende werkwijze:

Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als je de kwestie eerst met je therapeut bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand en kom je er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het je therapeut dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek met je therapeut jouw onvrede of klacht op.

Als jullie er samen niet uitkomen:

Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met je therapeut, laat de situatie dit niet toe of kom je er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor jouw klacht. Je klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.

Heb je hulp nodig of is de kwestie aanleiding om een klacht in te dienen, neem dan contact op met Quasir.

E-mail: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch: 06 4844 5538.

Geschillencommissie: bindende uitspraak

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als voor de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

Kosten

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost €50,00. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vindt je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

Waarover kun je een klacht indienen?

Je kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die je van je therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop je bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen.

Tuchtrecht Complementaire Zorg  (TCZ)

Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ. Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG  Roosendaal, telefoonnummer 0165 – 567 014 of bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.

Je kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de VBAG. Het secretariaat is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur op telefoonnummer 040 283 8988. Op andere tijden en wanneer alle lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. Je kunt ook een e-mail sturen naar secretariaat@vbag.nl.

Versie: 01-01-2022