Telefoonnummer

06-12589975

Email

info@voelengevoel.nl

Openingstijden

Ma-vr: 9 tot 19 uur

 • De cliënt die in behandeling gaat bij de therapeut is op de hoogte gesteld van de door deze therapeut gevraagde tarieven.
 • De cliënt is op de hoogte van de door de therapeut gebruikte behandelvorm(en) en van het door de therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdend met het feit dat een behandelplan een schatting is).
 • De therapeut verplicht zich de cliënt door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.
 • Beëindiging van de behandeling kan eenzijdig plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht.
 • Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de therapeut in; doet de cliënt dit voor eigen risico en is de cliënt bereid een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de therapeut beëindigt.
 • De behandeling door de therapeut kan eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet.
 • De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de therapeut gevoerde geschilleninstantie.
 • Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen de cliënt en therapeut; contant, per betaalverzoek per consult etc.
 • De cliënt ontvangt een declaratienota van de therapeut zodra deze bevestiging heeft dat de betaling is voltooid.
 • De cliënt is op de hoogte van het feit dat de therapeut een cliëntdossier bijhoudt.
 • De therapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de AVG, de WBGO en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het VBAG-bestuur. De WBGO gaat over de rechten en plichten van zowel de zorgverlener als die van de cliënt. Deze wet gaat daarmee over hele praktische zaken zoals bv welke informatie over en weer gegeven dient te worden, de bewaartijd voor de dossiers en de geheimhoudingsplicht.
 • De cliënt een kopie kan vragen van dit cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is.
 • De cliënt vernietiging van het cliëntendossier, dat op de cliënt van betrekking is, kan eisen en de therapeut wettelijk verplicht is hier aan mee te werken, tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.